Onze Algemene Voorwaarden

Bedankt voor uw bezoek aan snapfitness.com, eigendom van Lift Brands, Inc. of een van zijn 100% dochterondernemingen ('Lift Brands', 'wij', 'ons' en 'onze'). Deze gebruiksvoorwaarden ("gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van deze site.

Ingangsdatum

28 augustus 2015

Uw acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden

Als u vragen hebt over deze site of deze gebruiksvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op privacy@liftbrands.com of per post op 2411 Galpin Court, Suite 110, Chanhassen, MN 55317.

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen veranderen

We behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen door de herziene versie van deze Gebruiksvoorwaarden achter de link gemarkeerd met "Gebruiksvoorwaarden" onderaan elke pagina van deze Site te plaatsen. Deze wijzigingen worden van kracht vanaf de datum waarop we de herziene versie op deze site plaatsen. Als u deze Site blijft gebruiken nadat we de herziene Gebruiksvoorwaarden hebben gepubliceerd, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene Gebruiksvoorwaarden.

Wanneer deze gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, werken we de 'ingangsdatum' boven aan deze pagina bij. Zorg ervoor dat u de ingangsdatum controleert om te zien of deze gebruiksvoorwaarden zijn herzien sinds uw laatste bezoek. U kunt de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment openen door te klikken op de link gemarkeerd als "Gebruiksvoorwaarden" onderaan elke pagina van deze site.

Uw acceptatie van ons privacybeleid

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, gaat u akkoord met de voorwaarden van ons Privacybeleid , dat hierin nadrukkelijk is opgenomen. Lees voordat u deze site gebruikt zorgvuldig ons privacybeleid door. Alle persoonlijke informatie die via deze site aan ons wordt verstrekt, zal worden behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid.

Uw toestemming voor andere overeenkomsten met liftmerken

We kunnen u ook verplichten aanvullende regels, richtlijnen of andere voorwaarden te volgen om u aan te melden voor het gebruik van verschillende speciale functies of met een wachtwoord beveiligde delen van deze Site, om deel te nemen aan bepaalde promoties of activiteiten die beschikbaar zijn via deze Site of om andere redenen. In dergelijke gevallen wordt u mogelijk gevraagd om expliciet toestemming te geven voor deze aanvullende voorwaarden, bijvoorbeeld door een vakje aan te vinken of op een knop te klikken die is gemarkeerd als 'Ik ga akkoord'. Dit type overeenkomst staat bekend als een 'doorklik'-overeenkomst. Als een van de voorwaarden van een doorklikovereenkomst anders is dan de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden, zullen de voorwaarden van de doorklikovereenkomst deze gebruiksvoorwaarden aanvullen of wijzigen, maar alleen met betrekking tot de zaken die vallen onder de " doorklikovereenkomst. "

Eigendom van deze site en de inhoud ervan

Deze site, inclusief alle software en code die deze site bevat of gebruikt, en alle tekst, foto's, afbeeldingen, illustraties, grafische afbeeldingen, geluidsopnames, video- en audio-videoclips en andere materialen die beschikbaar zijn op deze site, inclusief zonder beperking inhoud die door gebruikers van deze site wordt ingediend (gezamenlijk 'Inhoud') worden beschermd door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en andere wetten, waaronder maar niet beperkt tot de wetten van de Verenigde Staten en andere landen. Alle Inhoud en intellectuele eigendomsrechten die hierin zijn opgenomen, zijn het eigendom van Lift Brands of het materiaal is opgenomen met de toestemming van de eigenaar van de rechten en is beschermd overeenkomstig toepasselijke auteursrecht- en handelsmerkwetten.

De aanwezigheid van enige inhoud op deze site vormt geen afstand van enig recht op dergelijke inhoud. U verkrijgt geen eigendomsrechten op dergelijke Inhoud die via deze Site wordt bekeken. Tenzij anders hierin bepaald, mag geen van deze Inhoud worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, heruitgegeven, gedownload, gewijzigd, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, elektronische, mechanische, fotokopiëren, opnemen of anderszins, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Toestemming wordt hierbij verleend voor zover noodzakelijk om legaal toegang te krijgen tot deze Site en deze te gebruiken en om delen van deze Site tijdelijk weer te geven, te downloaden of af te drukken, en alleen voor persoonlijk, educatief, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u (i) niet de inhoud aanpassen; (ii) u behoudt alle auteursrechten en andere eigendomsberichten die zijn opgenomen in de Inhoud; en (iii) u kopieert of plaatst de Inhoud niet op een netwerkcomputer of zendt de Inhoud niet uit op welk medium dan ook.

Bovendien mag u geen persoonlijke informatie van Site-leden verzamelen op elektronische of andere wijze voor gebruik in marketing- of telemarketingtoepassingen of met het doel ongevraagde e-mail naar die leden te sturen. U mag geen enkele pagina van deze Site omlijsten en u mag zonder voorafgaande toestemming geen andere pagina van deze Site dan de startpagina linken.

Jouw feedback

In deze Gebruiksvoorwaarden verwijst "Feedback" naar de inhoud die u op of via deze Site plaatst, specifiek over hoe we deze Site en de producten en diensten die we via deze Site beschikbaar maken kunnen verbeteren. De feedback die u via deze site aan ons verstrekt, is en blijft onze exclusieve eigendom. Uw inzending van Feedback vormt een toewijzing aan ons van alle wereldwijde rechten, titels en belangen in uw Feedback, inclusief alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op uw Feedback. We hebben het recht om de door u ingediende feedback voor welk doel dan ook te verkleinen, te oefenen, te exploiteren, te maken, te gebruiken, te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden, te verbeteren en aan te passen, zonder beperking en zonder u op enigerlei wijze schadeloos te stellen. Om deze reden verzoeken wij u ons geen Feedback te sturen die u niet aan ons wilt overdragen.

Verwijdering van inhoud

In het algemeen. U kunt verzoeken om verwijdering van inhoud die u aanstootgevend vindt door ons een e-mail te sturen op privacy@liftbrands.com of door een brief te sturen naar 2411 Galpin Court, Suite 110, Chanhassen, MN 55317. Hoewel we geen enkele verplichting hebben om inhoud van deze pagina te verwijderen Site alleen vanwege een verwijderingsverzoek, we zullen al dergelijke verzoeken beoordelen en zullen inhoud verwijderen waarvan wij vaststellen dat deze moet worden verwijderd, naar eigen goeddunken en in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden en toepasselijke wetgeving. Houd er echter rekening mee dat als de inhoud al naar andere websites is gedistribueerd of in andere media is gepubliceerd, we deze niet kunnen terughalen en verwijderen. Ook kan een back-up of een restexemplaar van de inhoud die we van deze Site verwijderen op back-upservers blijven staan.

Schending van auteursrechten. Lift Brands maakt niet bewust inbreuk of laat anderen toe om de auteursrechten van anderen te schenden. We zullen de toegang tot materiaal waarvan we weten dat het inbreuk maakt onmiddellijk verwijderen of uitschakelen, of als we ons bewust worden van omstandigheden waarvan de inbreukmakende activiteit duidelijk is.

Als u inhoud wilt verwijderen vanwege een schending van uw auteursrechten, moet u er rekening mee houden dat de Digital Millennium Copyright Act van 1998 (de 'DMCA') verhaal biedt aan auteursrechthouders die van mening zijn dat materiaal dat op internet wordt weergegeven, inbreuk maakt op hun rechten volgens Amerikaans auteursrecht wet. Als u van mening bent dat uw eigen werk, of het werk van een derde partij waarvoor u bevoegd bent om op te treden, op deze site voorkomt of op een andere manier is gekopieerd en op deze site beschikbaar is gesteld op een manier die inbreuk op het auteursrecht vormt, laat het ons weten. Copyright Agent onmiddellijk. Uw kennisgeving moet schriftelijk zijn en moet het volgende bevatten:

  • • een elektronische of fysieke handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrechtelijk belang;
  • • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het is overtreden;
  • • een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich op deze Site bevindt (inclusief de URL, titel en / of artikelnummer indien van toepassing, of andere identificerende kenmerken);
  • • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en, als u niet de eigenaar van het auteursrecht bent, de naam van de eigenaar; en
  • • een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en
  • • een verklaring van u, gemaakt op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent namens de eigenaar van het copyright op te treden.

Over het algemeen identificeert de informatie die we verzamelen met behulp van deze webtechnologieën u niet persoonlijk. Als u echter een profiel op deze site hebt aangemaakt, kunnen we de informatie die we met deze webtechnologieën verzamelen koppelen aan andere informatie die u persoonlijk identificeert.

Uw verklaring moet als volgt worden geadresseerd:

Lift Brands, Inc. Tav: auteursrechtagent
2411 Galpin Court, Suite 110
Chanhassen, MN 55317
copyright@liftbrands.com

Elke kennisgeving door een auteursrechteigenaar of een persoon die gemachtigd is om namens hem op te treden die niet voldoet aan de vereisten van de DMCA, wordt niet beschouwd als voldoende kennisgeving en wordt niet geacht ons feitelijke kennis te verschaffen van feiten of omstandigheden waaruit inbreukmakend materiaal of handelingen zijn duidelijk.

handelsmerken

De namen en logo's van Lift Brands, alle product- en servicenamen, alle paginakopteksten, alle aangepaste afbeeldingen, alle knoppictogrammen en alle handelsmerken, servicemerken en logo's die op deze site verschijnen, tenzij anders aangegeven, zijn handelsmerken (al dan niet geregistreerd) , dienstmerken en / of trade dress van Lift Brands (de "Markeringen van Liftmerken"). Alle andere handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen, logo's, servicemerken en / of handelskleding die op deze site worden vermeld, weergegeven, geciteerd of anderszins aangegeven, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. U bent niet geautoriseerd om de Herkenmerkenmerken op enige wijze te tonen of te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U bent niet geautoriseerd om handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen, logo's, servicemerken en / of handelskleding van andere eigenaren die op deze Site voorkomen weer te geven of te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van dergelijke eigenaren. Het gebruik of misbruik van de merken merken of andere handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen, logo's, dienstmerken en / of trade dress of andere hierin opgenomen materialen, behalve zoals hierin toegestaan, is uitdrukkelijk verboden. U mag met name geen enkel handelsmerk dat wordt weergegeven op deze Site gebruiken als een "hot" -link zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk.

Uw verplichtingen

Met het oog op uw gebruik van deze Site, gaat u ermee akkoord echte, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken en deze informatie waar nodig bij te werken.

Elk account dat u via deze Site maakt, is persoonlijk voor u en mag niet door iemand anders worden gebruikt. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en gebruikersnaam en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of gebruikersnaam door u of door iemand anders die uw gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt, al dan niet geautoriseerd door u. U stemt ermee in om uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen als u denkt dat uw wachtwoord mogelijk is aangetast of zonder toestemming is gebruikt. U stemt er ook mee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van kennelijke inbreuken op de beveiliging, zoals verlies, diefstal of ongeautoriseerde openbaarmaking of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord door een e-mail te sturen naar privacy@liftbrands.com . Totdat we u hiervan op de hoogte brengen, blijft u aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik van uw account.

U stemt ermee in om deze site te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met alle toepasselijke regels en voorschriften. U stemt ermee in om geen computervirussen, Trojaanse paarden, wormen of iets anders te uploaden of te verzenden via deze Site om de normale bedieningsprocedures van een computer te verstoren, te onderbreken of te verstoren. Elke ongeoorloofde wijziging, sabotage of wijziging van enige informatie of enige inmenging in de beschikbaarheid van of toegang tot deze Site is ten strengste verboden. We behouden ons alle rechten en rechtsmiddelen die voor ons beschikbaar zijn.

DISCLAIMERS

WIJ DOEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE SITE OF DE INHOUD ERVAN, OF ENIG PRODUCT OF DIENST BESCHIKBAAR OP OF BEVORDERD VIA DEZE SITE. DEZE SITE EN AL HAAR INHOUD WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS", "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS, ZONDER VERTEGENWOORDIGINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK. VOOR ZOVER MAXIMAAL DOOR DE WET IS TOEGESTAAN, WIJZEN LIJN MERKEN, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN DIENSTVERLENERS EN LICENTIEGEVERS ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES AF, AL DAN NIET UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, ONTSTAAN DOOR STATUUT, DOUANE, HANDELSDOELEINDEN, LOOP VAN PRESTATIES OF IN EEN ANDERE MANIER, MET BETREKKING TOT DEZE SITE, DE INHOUD ERVAN EN ALLE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA DEZE SITE. ZONDER BEPERKING VAN DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE, VERLENEN MERKEN, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN HUN DIENSTVERLENERS EN LICENTIEGEVERS ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES (A) VAN TITEL, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL; (B) MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID VAN DEZE SITE; (C) DAT DE INHOUD OF ANDERE INFORMATIE OP DEZE SITE OF OP ENIGE SITES WAARMEE HET IS GEKOPPELD, NAUWKEURIG, VOLLEDIG OF LOPEND IS; OF (D) DAT DEZE SITE ZEKER OF ZONDER ONDERBREKING OF FOUTEN ZAL WERKEN.

WIJ VERTELLEN NIET OF GARANDEREN DAT DEZE SITE, HAAR SERVERS OF ENIGE VERZENDING VAN ONS OF DOOR DEZE SITE VRIJ IS VAN SCHADELIJKE COMPONENTEN (MET INBEGRIP VAN VIRUSSEN).

TERWIJL LIFTBRANDEËN STREKKEN VOOR NAUWKEURIGHEID, BIEDT HET GEEN GARANTIE OF GARANDEERT DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN INFORMATIE OF DATABASE OP DEZE SITE. LIFTBRANDEN ONTHEFT NIET EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERKLARINGEN, ADVIES EN ADVIEZEN DIE DOOR IEDEREEN ZIJN GEMAAKT DAN DE GOEDGEKEURDE LIFTBRANDERS SPOKESPERSONS. WIJ DOEN GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIES TEGEN DE MOGELIJKHEID VAN VERWIJDERING, MISDELEVING OF HET NIET MAKEN VAN COMMUNICATIE, GEPERSONALISEERDE INSTELLINGEN OF ANDERE GEGEVENS. U ACCEPTEERT DAT ONZE AANDEELHOUDERS, EIGENAREN, OFFICIEREN, PARTNERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN ANDERE VERTEGENWOORDIGERS HET VOORDEEL VAN DEZE CLAUSULE ZULLEN HEBBEN.

DE TOEPASSELIJKE WETGEVING KAN DE BEPERKING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOELATEN, DUS ALLE OF DEEL VAN DEZE AFWIJZING VAN GARANTIE KAN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING ZIJN WIJ, NAMENS ONZE DIRECTEUREN, OFFICIEREN, PARTNERS, WERKNEMERS, AGENTEN, LEVERANCIERS, LICENTIEHOUDERS EN DIENSTVERLENERS, UITGESLOTEN EN AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE VERLIEZEN EN KOSTEN VAN WELKE AARD DAN OOK EN ZONDER BEPERKING , ELKE DIRECTE, INDIRECTE, ALGEMENE, SPECIALE, PUNITIEVE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE; VERLIES VAN GEBRUIK; VERLIES VAN GEGEVENS; VERLIES VEROORZAAKT DOOR EEN VIRUS; VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST; VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN; CLAIMS VAN DERDEN; OF ANDERE VERLIEZEN VAN ENIGERLEI OF KARAKTER, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIEZEN, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DEZE SITE OF ENIGE WEBSITE WAARMEE HET IS GEKOPPELD, OF ENIGE BESCHIKBARE KOOPWAARDE OP DEZE SITE. U AANVAARDT TOTALE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET VASTSTELLEN VAN DEZE PROCEDURES VOOR HET TERUGZETTEN VAN DE GEGEVENS EN DE VIRUS CONTROLEREN ZOALS U NODIG ACHT. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING OF DE BEWAREN AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE BASIS.

INDIEN ENIG ONDERDEEL VAN DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING VOOR WELKE REDEN DAN OOK ONGELDIG OF ONHERSTELBARE IS, DAN IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VRIJGESTELDE PARTIJEN VOOR AANSPRAKELIJKHEDEN DIE ANDERS ZOUDEN ZIJN BEPERKT NIET MEER DAN 10 DOLLARS ($ 10,00).

Deze gebruiksvoorwaarden geven u specifieke wettelijke rechten en mogelijk hebt u ook andere rechten die van land tot land verschillen. Sommige rechtsgebieden staan ​​bepaalde soorten beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid niet toe, dus de beperkingen en uitsluitingen die in deze gebruiksvoorwaarden zijn vastgelegd, zijn mogelijk niet op u van toepassing. In andere rechtsgebieden zijn beperkingen en uitsluitingen afhankelijk van bepaalde voorwaarden. In een dergelijk geval zijn de beperkingen en uitsluitingen zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing voor zover dit is toegestaan ​​door de wetten van dergelijke toepasselijke rechtsgebieden. Uw wettelijke rechten als consument, indien van toepassing, worden niet beïnvloed door deze bepalingen, en we proberen niet om aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken uit te sluiten of te beperken.

Links naar andere sites

Deze Site kan links bevatten naar andere websites die door derden worden beheerd. Omdat we geen controle hebben over websites van derden, zijn wij niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van die websites en onderschrijven en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud, advertenties, services, producten of andere materialen die beschikbaar zijn via dergelijke websites. Lift Brands is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud, advertenties, diensten, producten of andere materialen op of beschikbaar van dergelijke websites. Dit beleid is niet van toepassing op uw gebruik van websites van derden; uw gebruik van dergelijke websites is onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van de eigenaar van dergelijke websites.

Wijziging en beëindiging

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd deze Site (of enig deel daarvan) en / of de informatie, materialen, producten en / of diensten die beschikbaar zijn te wijzigen, bewerken, verwijderen, opschorten of beëindigen, tijdelijk of permanent. via deze site (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor een dergelijke wijziging, bewerking, verwijdering, opschorting of beëindiging van deze Site.

Interpretatie

Zoals in deze gebruiksvoorwaarden wordt gebruikt, betekent de term 'inclusief' 'inclusief, maar niet beperkt tot'.

verwerping

Ons falen op enig moment om nakoming van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden te vereisen of om enig recht hierin bepaald uit te oefenen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of dergelijk recht. Alle ontheffingen moeten schriftelijk zijn. Tenzij de schriftelijke afstandsverklaring een uitdrukkelijke verklaring van het tegendeel bevat, zal een verklaring van afstand door Lift Brands van enige schending van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of van enig recht hierin niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige voortdurende of volgende inbreuk op een dergelijke bepaling. , een verklaring van afstand van de bepaling zelf, of een afstand van enig recht onder deze gebruiksvoorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank wordt beschouwd als strijdig met de wet, zal deze bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk te bereiken, voor zover toegestaan ​​door de wet en de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht.

Toepasselijk recht, jurisdictie en locatie

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het recht van de staat Minnesota, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen. Alle acties of procedures die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden zullen uitsluitend worden aangebracht in het federale gerechtshof in Hennepin, Minnesota. U gaat hierbij onherroepelijk akkoord en onderwerpt zich aan de persoonlijke jurisdictie van genoemde rechtbanken voor al deze doeleinden. We behouden ons echter het recht voor om een ​​rechtszaak aan te spannen in een rechtsgebied waar naar onze mening inbreuk op deze overeenkomst wordt gemaakt of plaatsvindt.

Vergoeding

U stemt ermee in om Lift Brands, haar dochtermaatschappijen en gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke functionarissen, agenten, partners en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van enig verlies, aansprakelijkheid, claim of vraag, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij verschuldigd naar of voortkomend uit uw gebruik van deze Site in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en / of voortkomend uit een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en / of elke inbreuk op uw verklaringen en garanties zoals hierboven uiteengezet en / of enige inhoud die u post op of via deze site zorgt ervoor dat wij aansprakelijk zijn voor een ander. We behouden ons het recht voor om een ​​dergelijke claim te verdedigen en u gaat ermee akkoord ons dergelijke redelijke samenwerking en informatie te bieden, zoals wij u kunnen vragen.

Volledige overeenkomst

Deze Gebruiksvoorwaarden (samen met ons Privacybeleid en eventuele doorklikovereenkomsten op deze Site) bevatten de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en Lift Brands met betrekking tot deze Site en vervangen alle eerdere mededelingen, onderhandelingen en overeenkomsten, ongeacht of deze mondeling of schriftelijk zijn. , of elektronisch, tussen u en Lift Brands met betrekking tot deze Site en uw gebruik van deze Site.

 

 

 

 

Loading